با ما تماس بگیرید : 88852451

فیلم

نمایش بافت پرده های لوردراپه

نمایش بافت پرده های لوردراپه

...پرده عمودی يا لوردراپه از كنار هم قرار گرفتن

ادامه فیلم
نمایش چاپ انواع تصاویر بر روی پرده زبرا ؛ زبرا چاپی

نمایش چاپ انواع تصاویر بر روی پرده زبرا ؛ زبرا چاپی

نمایش چاپ انواع تصاویر بر روی پرده زبرا ؛ زبرا چاپی

ادامه فیلم
نمایش اجرای پرده شیدرول طرح ساده

نمایش اجرای پرده شیدرول طرح ساده

نمایش اجرای پرده شیدرول طرح ساده

ادامه فیلم
نمایش اجرای پرده ورمن

نمایش اجرای پرده ورمن

...پرده های باند به لحاظ مواد اولیه و نوع حرکت

ادامه فیلم